Zakres utrzymania czystości

I SPRZĄTANIE: chodników, podwórek, korytarzy, klatek schodowych.
3 razy w tygodniu

I.A Oczyszczanie kratek ściekowych przed wejściem do klatek.
1 raz w miesiącu

I.B Omiatanie pajęczyn ze ścian i sufitów klatki schodowej i korytarzy piwnicznych, usuwanie kurzu z lamp, grzejników, obudowy liczników, tablic informacyjnych.
na bieżąco

II MYCIE

1. Całej klatki schodowej,
1 raz w tygodniu

2. drzwi - klatki schodowej, okien i drzwi wiatrołapu.
1 raz na miesiąc

III ODŚNIEŻANIE: oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota, oraz posypywanie piaskiem chodników przed blokiem.
w zależności od potrzeb

IV Bezzwłoczne powiadamianie administratora nieruchomości i właściwych służb technicznych o dostrzeżonych uszkodzeniach urządzeń technicznych oraz podejmowanie doraźnych czynności niezbędnych dla ochrony mieszkańców przed niebezpieczeństwami dla życia lub mienia skutkami uszkodzeń lub wadliwego działania tych urządzeń.
na bieżąco

V Dbałość o należyty stan pojemników na śmieci i terenu wokół zawiadamiania administratora o konieczności ich wymiany.
na bieżąco

VI Zawiadamianie administratora o rażących i uporczywych wypadkach naruszania przez mieszkańców porządku domowego.
na bieżąco

VII Bezzwłoczne zawiadamianie administratora o stwierdzonych faktach niewykonywania obowiązków przez jednostki zajmujące się wywozem śmieci.
na bieżąco

VIII Wykonywanie innych czynności w zakresie utrzymania czystości wynikających z obowiązujących przepisów i zarządzeń właściwych organów.
na bieżąco

IX Usuwanie ze ścian budynku, pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów wywieszanych bez zgody administratora nieruchomości.
na bieżąco

X Doręczanie innych zawiadomień lokatorom nieruchomości do indywidualnych skrzynek na listy.
na bieżąco

XI Bezwzględne przestrzeganie przepisów ppoż. i BHiP.
na bieżąco